68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-273

P-273

พวงกุญแจยางหยอด " ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน "

ขนาด 4 cm.