68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ที่เปิดขวดติดตู้เย็น

ที่เปิดขวดติดตู้เย็น